decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla miejsc, dla których nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu. Jej uzyskanie jest konieczne m.in. w przypadku inwestycji, na których wykonanie należy uzyskać pozwolenia na budowę. Dotyczy także budynków na zgłoszenie.

Kiedy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać, jeżeli miejsce, w którym planujemy budowę, nie zostało objęte miejscowym planem zagospodarowania terenu. Jej uzyskanie jest niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę. O decyzję należy ubiegać się także wtedy, gdy planujemy postawienie domu na zgłoszenie lub chcemy zmienić sposób użytkowania istniejącego obiektu. Wyjątkiem są inwestycje, które nie zmieniają zagospodarowania terenu lub zmieniają je krótkoterminowo, nie dłużej niż na rok.

Warto wiedzieć, że decyzja o ustalenie warunków zabudowy jest ważna bezterminowo, chyba że zostanie uchwalony miejscowy plan zabudowy, który wyklucza wcześniejsze ustalenia. W takim przypadku nadrzędnym dokumentem staja się plan zabudowy, a decyzja WZ przestaje obowiązywać.

Jakie informacje zawiera decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy szczegółowo opisuje, co może znaleźć się na danym obszarze. Określa m.in. rodzaj i wysokość budynku, jaki może powstać.

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest złożenie wniosku do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu konkretnej inwestycji. Jeżeli teren wchodzi w obręb kilku jednostek administracyjnych, formularz należy dostarczyć do urzędu właściwego dla lokalizacji przeważającej części działki. Wniosek do urzędu można dostarczyć listownie lub osobiście.

Wzór formularza znaleźć można na stronach urzędu. Dokument może różnić się w zależności od organu administracyjnego, w większości konieczne jest uzupełnienie wniosku o następujące informacje:

    • granice terenu, którego dotyczy wniosek; konieczne jest także załączenie dwóch kopii mapy zasadniczej; na jednej z nich należy zaznaczyć miejsce planowanej inwestycji;
    • potrzeby dotyczące infrastruktury technicznej (m.in. zapotrzebowanie na wodę i energię, a także sposób odprowadzania ścieków);
    • charakterystykę obiektu, który ma powstać w wyniku planowanej inwestycji; należy określić m.in. jej powierzchnię, wysokość, a także przeznaczenie;
    • wpływ inwestycji na środowisko;
    • adres wnioskodawcy oraz adres inwestycji.

Wniosek o uchwalenie decyzji może do urzędu wnieść każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem nieruchomości, czy też nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *